knrt.net
当前位置:首页 >> 对于输入的n个正整数,统计其中奇数,偶数的个数,用C... >>

对于输入的n个正整数,统计其中奇数,偶数的个数,用C...

int sum=0;//偶数的和 int cnt=0;//奇数的个数 int n=8; //输入正整数个数 int num[]={0,1,2,3,4,5,6,7};//输入的正整数 for(int i=0;i<n;i++) { if(num[i]%2==0) { sum+=num[i]; } else { cnt++; } }

#include <iostream> using namespace std; void main() { int count = 0, sum = 0; int n; cout<<"请输入整数的个数n:"; cin>>n; int array[100]; cout<<"请输入整数:"<<endl; for(int i =0; i<n; i++) cin>>array[i]; for (int j = 0; j<n; j++) { if (array[j]%2 == 0

#include void main () { int n,a,i=1,k=0; scanf ("%d",&n); printf ("\n"); while (i { scanf("%d",a);//缺少& 改为scanf("%d",&a); i++; if (a%2==0) k++;} printf ("%d",k); }

#include<stdio.h> int main() {int n,x,s0=0,s1=0; scanf("%d",&n); for(;n--;) {scanf("%d",&x); if(x%2)s1++; else s0++; } printf("其中的奇数有%d个,偶数有%d个\n",s1,s0); return 0; }

#include <stdio.h>; int main(int argc, char **argv) { int i, n, m, jh = 0, oh = 0, jg = 0, og = 0; printf("请输入n值:\n"); scanf("%d", &n); //先输入数据数n printf("请输入%d数,按空格键隔开:\n", n); for (i = 0; i < n; i++) { scanf("%d", &

main(){ int n,i,j,k=0; scanf("%d",&n); for(i=0;i 评论0 0 0

#include <stdio.h> void main() { int i,n,m,jh=0,oh=0,jg=0,og=0; printf("请输入n的值:\n"); scanf("%d",&n);//先输入数据个数n printf("请输入%d个数,按空格键隔开:\n",n); for(i=0;i<n;i++) { scanf("%d",&m); if(m%2!=0) { jh=jh+m; jg++; } else { oh=oh+m; og++; } }//利用循环输入n个数并计算 printf("\n奇数的个数:%d\n奇数的和为:%d\n偶数的个数:%d\n偶数的和为:%d\n",jg,jh,og,oh);//打印 }

#include<stdio.h> int main() { int n,i,x,a=0,b=0; scanf("%d",&n); for(i=1;i<=n;i++);//这个地方多了一个分号 { scanf("%d",&x); if(x%2!=0) a=a+x; else b=b+x; } printf("%d\n%d\n",a,b); return 0;//前面为int main() }

#include void main() { int n,i,j,k=0; scanf("%d",&n); printf(“这些数中奇数有:\n"); for(i=0;i{ scanf("%d",&j); if(j%2) { printf("%d ",j); k++; } } printf("奇数个数是%d个",k); } 这个是正确的程序,在编译时主要可能有些符号不对,因为我这是直接敲的不是在那个运行环境下写的

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.knrt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com