knrt.net
当前位置:首页 >> 六年级上册脱式计算100道.带答案 >>

六年级上册脱式计算100道.带答案

六年级数学脱式计算带过程带答案 急急急 1.6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 =1/6x(3/8-3/8) =1/6x0 =0 2.4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 =(4/7+3/7)x5/9 =1x5/9 =5/9 3.5/2 -( 3/2 + 4/5 ) =5/2-3/2-4/5 =1-4/5 =1/5 4.6 ×( 1/2 + 2/3 ) =6x1/2+6x2/3 =3+4 =7 5.8 ×...

简便计算题

1.6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 =1/6x(3/8-3/8) =1/6x0 =0 2.4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 =(4/7+3/7)x5/9 =1x5/9 =5/9 3.5/2 -( 3/2 + 4/5 ) =5/2-3/2-4/5 =1-4/5 =1/5 4.6 ×( 1/2 + 2/3 ) =6x1/2+6x2/3 =3+4 =7 5.8 × 4/5 + 8 × 11/5 =8x(4/5+11/5) =8x3 =24...

亲.. 这样的数学题目你胡编乱造也弄得出来 答案也可以算的

1.3/7 × 49/9 - 4/3 2.8/9 × 15/36 + 1/27 3.12× 5/6 – 2/9 ×3 4.8× 5/4 + 1/4 5.6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 6.4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 7.5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 8.7/8 + ( 1/8 + 1/9 ) 9.9 × 5/6 + 5/6 10.3/4 × 8/9 - 1/3 11.7 × 5/49 + 3/14 12.6 ×( 1...

5×5又1/5 =5×5+5×1/5 =25+1 =26 125×3+125×5+25×3+25 =375+625+75+25 =1100 0.4×125×25×0.8 =(0.4×25)×(125×0.8) =1000 6.5×8+3.5×8-47 =52+28-47 =33 (1÷1-1)÷5.1 =(1-1)÷5.1 =0 18.1+(3-0.299÷0.23)×1 =18.1+1.7×1 =19.8 33.02...

火车过桥问题(二) 一、填空题 1.有两列火车,一列长102米,每秒行20米;一列长120米,每秒行17米.两车同向而行,从第一列车追及第二列车到两车离开需要几秒? 2.某人步行的速度为每秒2米.一列火车从后面开来,超过他用了10秒.已知火车长90米.求火车的...

1. 3/7 × 49/9 - 4/3 2. 8/9 × 15/36 + 1/27 3. 12× 5/6 – 2/9 ×3 4. 8× 5/4 + 1/4 5. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 6. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 7. 5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 8. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 ) 9. 9 × 5/6 + 5/6 10. 3/4 × 8/9 - 1/3 11. 7 × 5/49 + 3/14...

22×4+221 21×3+410 40÷2+174 147+72÷8 9×4+420 2×80÷4 120×5÷2 202+36÷9 30÷5+240 81÷9+877 66×5+774 921+7×4 80×6×2 770÷7+65 807+20÷2 100-50÷5 35-35÷7 302+30×2 600×8÷3 40+100÷5 434+25×5 60-12×3 64÷8+456 640+60×4 5×7...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.knrt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com