knrt.net
当前位置:首页 >> 去掉字符串中的某个字符 >>

去掉字符串中的某个字符

直接使用空字符串替换就可以了 String b = "abcabcabc"; b=b.replace("b",""); 这个应该是比较简单的了,别的比如取出来你想要删掉的字符的位置,然后去除

$str1='xuan,20,21,sdas,dd5,2s6,27a'; $cc= explode(',',$str1); //把字符串打散为数组 $cc = array_merge(array_diff($cc, array($xuan)));//去除数组中xuan元素 $str=implode(',',$cc);//把数组元素组合为字符串 或者 $string='dqadqwqeqrqwe...

#include char fun(char str[20],char ch) { int i,j; for(i=0;str[i]!='\0';i++) if(str[i]==ch) {for(j=i;str[j]!='\0';j++) str[j]=str[j+1]; } } void main() { char str[20],ch; printf("enter a string :"); gets(str); printf("enter you...

//replaceAll(String regexp,String replace); String a = "abcdefcdefgh"; String b = "cd"; String c = a.replaceAll(b,""); System.out.println(c); //output: abefefgh

别人告诉你的只是针对这个问题。我告诉你一个通用的方法,以后对你也有很多用。首先我承认他们说的都是对的。我的方法如下: 1、下载JAVA6.0 API 2、例如我想要查怎么实现你想要实现的功能。首先我们要处理的是字符串,那么我们进入已经下载的AP...

可以通过replace函数来获取特定字符串后,进行字段更新实现: sql:update tablename set name=replace(name,'替换前字段','替换后字段') where name like '%替换前字段%'。 上面的sql语句的意思是替换tablename中name字段的“替换前字段“为”替换...

伱把's'替换成''不就可以了吗 s=s.replace('s',''); 一样是删除了所有的's'

#include void delchar(char *s,char c) { char *p; for(p=s;*s;s++) if(*s!=c) *p++=*s; *p='\0'; } void main() { char c,s[100]; printf("输入字符串:"); gets(s); printf("输入要删除的字符:"); scanf("%c",&c); delchar(s,c); printf("%s\n...

方案1: 借助 jdk java.lang.String.replace(CharSequence, CharSequence) 方法 示例: public static void main(String[] args){ //从 feitianbenyue 中移除 tian String str = "feitianbenyue"; String removeStr = "tian"; System.out.println(...

直接 a.replace( b + ',' , ''); 会出问题。比如 11,22,33,我要去除 1 的话,就不行了。 1、方法1 将字符串转换成数组,一个个比过来。 2、方法2 function remove(a, b) { var _b = b + ',', idx = a.indexOf(b), idx2 = a.indexOf(_b); if( id...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.knrt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com