knrt.net
当前位置:首页 >> 小学六年级上册 脱式计算100道(带答案的) >>

小学六年级上册 脱式计算100道(带答案的)

六年级数学脱式计算带过程带答案 急急急 1.6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 =1/6x(3/8-3/8) =1/6x0 =0 2.4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 =(4/7+3/7)x5/9 =1x5/9 =5/9 3.5/2 -( 3/2 + 4/5 ) =5/2-3/2-4/5 =1-4/5 =1/5 4.6 ×( 1/2 + 2/3 ) =6x1/2+6x2/3 =3+4 =7 5.8 ×...

简便计算题

题目?题目有答案照算。

1.6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 =1/6x(3/8-3/8) =1/6x0 =0 2.4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 =(4/7+3/7)x5/9 =1x5/9 =5/9 3.5/2 -( 3/2 + 4/5 ) =5/2-3/2-4/5 =1-4/5 =1/5 4.6 ×( 1/2 + 2/3 ) =6x1/2+6x2/3 =3+4 =7 5.8 × 4/5 + 8 × 11/5 =8x(4/5+11/5) =8x3 =24...

1.3/7 × 49/9 - 4/3 2.8/9 × 15/36 + 1/27 3.12× 5/6 – 2/9 ×3 4.8× 5/4 + 1/4 5.6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 6.4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 7.5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 8.7/8 + ( 1/8 + 1/9 ) 9.9 × 5/6 + 5/6 10.3/4 × 8/9 - 1/3 11.7 × 5/49 + 3/14 12.6 ×( 1...

408-12×24 (46+28)×60 42×50-1715÷5 32+105÷5 (108+47)×52 420×(327-238) (4121+2389)÷7 671×15-974 469×12+1492 405×(3213-3189) 5000-56×23 125×(97-81) 6942+480÷3 304×32-154 20+80÷4-20= 100÷(32-30)×0= 25×4-12×5= 70×〔...

1.6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 =1/6x(3/8-3/8) =1/6x0 =0 2.4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 =(4/7+3/7)x5/9 =1x5/9 =5/9 3.5/2 -( 3/2 + 4/5 ) =5/2-3/2-4/5 =1-4/5 =1/5 4.6 ×( 1/2 + 2/3 ) =6x1/2+6x2/3 =3+4 =7 5.8 × 4/5 + 8 × 11/5 =8x(4/5+11/5) =8x3 =24...

30.8÷[14-(9.85+1.07)] [60-(9.5+28.9)]÷0.18 2.881÷0.43-0.24×3.5 20×[(2.44-1.8)÷0.4+0.15] 28-(3.4 1.25×2.4) 2.55×7.1 2.45×7.1 777×9 1111×3 0.8×〔15.5-(3.21 5.79)〕 (31.8 3.2×4)÷5 31.5×4÷(6 3) 0.64×25×7.8 2.2 2÷2.5 2.5÷2 ...

亲.. 这样的数学题目你胡编乱造也弄得出来 答案也可以算的

不必慌,把六年级的数学试卷都拿出来抄,还有那些练习,答案最好自己再写,很好的去理解,希望采纳!

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.knrt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com