knrt.net
当前位置:首页 >> 小学6年级数学题100道 >>

小学6年级数学题100道

解:设男生X人,女生(170-X)人 3X=7(170-X) X=119 170-119 =51 答:男生是119人,女生是51人。 45、有一根长为40米的铜丝,在一个圆管上绕了12圈,还剩下2.32米,求圆管的直径。 40-2.32=37.68(米) 37.68÷12=3.14(米) 直径:3.14÷3.14=1(米) 46、运一批...

1) 86+49+114= 2) 240+(39-40)= 3) 255+(352+145+48)= 4) (345+377)+(55+23)= 5) 9+(80+191)= 6) (268+314+132)+86= 7) 5190÷15= 8) 495+(278+5)+222= 9) 174×36×25= 10) 399-199= 11) 48+(164+152)+36= 12) 133-(28+29)-43= 13) 1650÷25= 14) 2...

3/5:x=1/3:2 x=3.6  3:8=15:x x=40  x:9=4:3 x=12  1/4:1/8=x:1/10 x=1/5  1.25:0.25=x:1.6 x=8  3/4:x=3:12 x=3  5:8=40:x x=64  x:3/4=1/5:2/5 x=3/8  140:2=x:5 x=350  6.5:x=3.25...

图?

参考http://wenku.baidu.com/link?url=v2XfFaRwoa3bmLHt-z_qg5PJ2Bk0UuE9oxgIRbAEGAr33xdrN2ZvcP8gURwfrqvx-YLF9DjYgTmshGFuFDqEblElMwwHMu3J_kArfq6z07y 18、打扫多功能教师,甲组同学13 小时可以打扫完,乙组同学1 4 小时可以打扫完,如果甲、...

1、一个水库有一定的蓄水量,河水每天又均匀的流入水库,5台抽水机连续抽20天可以抽干:6台同样的抽水机连续15天可以抽干,如果想6天抽干,需要多少台同样的抽水机? 抽的水量中包括量不变的蓄水和每天注入的水 假设1台抽水机1天抽的水量为1份,...

1. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 =1/6x(3/8-3/8) =1/6x0 =0 2. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 =(4/7+3/7)x5/9 =1x5/9 =5/9 3. 5/2 -( 3/2 + 4/5 ) =5/2-3/2-4/5 =1-4/5 =1/5 4. 6 ×( 1/2 + 2/3 ) =6x1/2+6x2/3 =3+4 =7 5. 8 × 4/5 + 8 × 11/5 =8x(4/5+11/5) =8x...

??????????????

x+3=18x-6=124y+2=6x+32=7616+8x=402x-8=88x-3x=105x-6*5=426x+18=482x+3=1056x-50x=3078-5x=2832y-29=35x+5=15100-20x=2055x-25x=6023x-23=234x-20=453x-90=162x+9x=1180+5x=1007x-8=619x+x=4025-5x=1542x+28x=1403x-1=880x-90=7078x+2x=16065x...

1.125×3+125×5+25×3+25 2.9999×3+101×11×(101-92) 3.(23/4-3/4)×(3×6+2) 4. 3/7 × 49/9 - 4/3 5. 8/9 × 15/36 + 1/27 6. 12× 5/6 – 2/9 ×3 7. 8× 5/4 + 1/4 8. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 9. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 10. 5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 11. 7/8 + (...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.knrt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com