knrt.net
当前位置:首页 >> 要求编写一自定义函数sort,完成对n个字符串的降序... >>

要求编写一自定义函数sort,完成对n个字符串的降序...

#include #include void sort(const char* s[], int n) { int i, j; for(i=0; i

#include "stdio.h" #include "stdlib.h" void sort(char *p[6]) { int i,j; char *q; for(i=0;i

#include "stdio.h" #include "stdlib.h" void sort(char *p[6]) { int i,j; char *q; for(i=0;i

#include "stdio.h" #include "stdlib.h" void popo(int *m,int size) { int i; int j; int temp; for(i=size-2;i>=0;i--) {//外层循环,每循环一次找到一个最大值 //循环最大的数 for(j=0;j

#includeint main() { int a[10]; int i,j; int t; printf("Input 10 integer:\n"); for(i = 0;i < 10;i++) scanf("%d",&a[i]); for(i = 0;i < 10;i++) for(j = 0;j < 10-i-1;j++) if(a[j] > a[j+1]) { t = a[j]; a[j] = a[j+1]; a[j+1] = t; } ...

【程序】 #include #include void sort(char *str) { int i,j; char c; for ( i=0;i

sort函数的用法(C++排序库函数的调用) 对数组进行排序,在c++中有库函数帮我们实现,这们就不需要我们自己来编程进行排序了。 (一)为什么要用c++标准库里的排序函数 Sort()函数是c++一种排序方法之一,学会了这种方法也打消我学习c++以来使用的...

#include"stdio.h" void selectsort(int a[],int n) { int i,j,t; for(i=0;i

#include #include // 选择插入法排序void sort(int a[], int n){ int i, j, k, tmp; for (i = 0; i < n; i++) { for (j = 0; j < i; j++) if (a[i] < a[j]) break; // 找到待插位置 tmp = a[i]; // 临时变量记录待插的值 // 移出插入空间 for (...

void sort(int array[], int n ) { int tmp; for(int i=0;i

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.knrt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com