knrt.net
当前位置:首页 >> 一到十二月用英语怎么拼 >>

一到十二月用英语怎么拼

January [ˈdʒænjuəri] n. 一月 (詹牛瑞) February [ˈfebruəri] n. 二月 (法伯瑞) March [mɑ:tʃ] n. 三月 (骂吃) April [ˈeiprəl] n. 四月 (A普柔) May [mei] n. 五月 (妹) June [dʒ...

from January to February January February March April May June July August September October November December 一月份=JAN. Jan.=January 二月份=FEB. Feb.=February 三月份=MAR. Mar.=March 四月份=APR. Apr.=April 五月份=MAY May...

January [ˈdʒænjuəri] n. 一月(缩写形式:Jan.) February [ˈfebruəri] n. 二月(缩写形式:Feb.) March [ma:tʃ] n. 三月(缩写形式:Mar.) April [ˈeiprəl] n. 四月(缩写形式:Apr.) May [m...

1、January 英 ['dʒænjʊ(ə)rɪ] 美 ['dʒænjʊ'ɛri] n. 一月 2、February 英 [ˈfebrʊərɪ] 美 [ˈfebrʊerɪ;'fɛbrʊɛrɪ] n. 二月 3、March 英 [...

1月 January 2月 February 3月 March 4月 April 5月 May 6月 June 7月 July 8月 August 9月 September 10月October 11月November 12月December

一张思维导图记住英语的月份。 一月和二月都是以uary结尾的。 六月和七月都以Ju开头。 九月以后都是以ber结尾。 十月,因为数字十是:10.它里面有0.还像个o,所以解释October。 十一月的N好像就是数字11加个斜线构成的。 十二月可以这样用谐音来...

1月 January 2月 February 3月 March 4月 April 5月 May 6月 June 7月 July 8月 August 9月 September 10月October 11月November 12月December 麻烦采纳我为最佳答案

一月 January 二月 Feburary 三月 March 四月 April 五月 May 六月 June 七月 July 八月 August 九月 September 十月 October 十一月 November 十二月 December 一至十二月 January to December 不过一般口语会说 All year long (全年)的意思 ...

1~12月的英文翻译如下:一月January 英 ['dʒænjʊ(ə)rɪ] 美 ['dʒænjʊ'ɛri] 二月February英 [ˈfebrʊərɪ] 美 [ˈfebrʊerɪ;'fɛbrʊɛrɪ] 三月Ma...

January [ˈdʒænjuəri] 1月 (詹牛额瑞) February [ˈfɛbrʊəri, ˈfɛbjʊəri] 2月 (这个 只能看音标了,打不出来) March [mɑ:tʃ] 3月 (骂吃) April [ˈeiprəl] 4月 ...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.knrt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com