knrt.net
当前位置:首页 >> 一道C的编程题求大佬帮忙 >>

一道C的编程题求大佬帮忙

#include #define MAXN 20void delchar( char *str, char c );void ReadString( char s[] ); /* 由裁判实现,略去不表 */int main(){char str[MAXN], c;scanf("%c\n", &c);ReadString(str);delchar(str, c);printf("%s\n", str);return 0;}/* 你...

#include #define MAXN 20void strmcpy( char *t, int m, char *s );void ReadString( char s[] ); /* 由裁判实现,略去不表 */int main(){char t[MAXN], s[MAXN];int m;scanf("%d\n", &m);ReadString(t);strmcpy( t, m, s );printf("%s\n", s);...

#include "stdio.h"#include "string.h"int main(int argc,char *argv[]){char w[21],i,k;printf("Input a word...\n");scanf("%[A-Za-z]",w);printf("%s ",w);if(i=2,k=strlen(w)-1,w[k]=='y' || w[k]=='Y')w[k]=='y' ? (w[k]='i',w[k+1]='e') ...

2 个关键: 2位数字的随机数: a[i]= 10 + rand() % 90; 10位或个位 含5 的 并高于平均值的 数: if (a[i]>ave && ( a[i]%5==0 || (a[i]/10) %5 == 0)) {b[n]=a[i];n++;} 程序: #include #include int main() { int a[50],b[50]; int i,j,n,t; ...

#include#includeint main(){int a,b,c;printf("输入两个加数:");scanf("%d%d",&a,&b);printf("%d + %d = ",a,b);scanf("%d",&c);while(1){if(c!=a+b){printf("Not correct!Try again!\n");printf("%d + %d=",a,b); scanf("%d",&c);}else{print...

20rmb帮写 私信

#include #define N 5using namespace std; void bubble(int a[],int n){ for(int i=0;i

你这是学校的作业,应该自己动手去完成。你也可以出价50我帮你完成也是可以

#include #include int manychar_c(char s[],char c) {int i = 0,sum = 0;while(s[i]) {if(s[i++] == c) ++sum;}return sum;}void Change(char s[],int n) {int i,j = strlen(s);char t[10];for(i = 1; i

#include "stdio.h" #include int main(int argc,char *argv[]){ int **p,*q,i,j,h,l,n,m; printf("Please enter n & m(int n>1,m>2)...\n"); if(scanf("%d%d",&n,&m)!=2 || n

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.knrt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com