knrt.net
当前位置:首页 >> 用C语言编写 计算两个5*5矩阵的乘积 >>

用C语言编写 计算两个5*5矩阵的乘积

#include<stdio.h>int main(){ int a[5][5]={{1,2,3,4,5},{1,2,3,4,5},{5,4,3,2,1},{1,3,4,2,5},{5,4,3,2,1}}; int b[5][5]={{1,2,3,4,5},{1,2,3,4,5},{5,4,3,2,1},{1,3,4,2,5},{5,4,3,2,1}}; int c[5][5]; //存储结果. int i,j; int k; for(i =0;i<5;i++) { for(j=0;j<5;j++) { c[i][j] =0; for(k =

#include#define n 5int **funm(int p[][n], int n){ printf("第一个矩阵!\n"); for(int i=0; i 评论0 0 0

#include using namespace std; int main() { int A[5][5],B[5][5],C[5][5],r,c; //输入A矩阵 for(r=0;r<5;++r){ for(c=0;c<5;++c){ cin>>A[r][c]; } } //输入B矩阵 for(r=0;r<5;++r){ for(c=0;c<5;++c){ cin>>B[r][c]; } } //计算A*B for(r=0;r<5;++r){ for(c=0;c<5;++c){

#include "stdio.h"const int MAX=5;void multi(int a[MAX][MAX],int b[MAX][MAX],int c[MAX][MAX]){ int i,j,k; for(i=0;i&lt;MAX;i++)for(j=0;j&lt;MAX;j++)c[i][j]=0;//初值化 for(i=0;i&lt;MAX;i++)//按照书上的公式,乘起来,结果放在C数组里 { for(j=0;j&lt

double A[5][5],B[5][5],C[5][5]; //C[5][5]=A[5][5]xB[5][5]void matrixABC(double A[5][5],double B[5][5],double C[5][5]){int i, j, k; for(i=0;i 评论0 0 0

#include<stdio.h>#define N 5int **funm(int p[][N], int n){ printf("第一个矩阵!\n"); for(int i=0; i<n; i++) { printf("输入第%d行[1] [2] [3] [4] [5]\n", i+1); for(int j=0; j<n; j++) { scanf("%d", &p[i][j]); } }}int main(void){ int m[N][N] = {{0}}; funm(m, N);

#include "stdio.h"#include "stdlib.h"void main (){ int m,l,p,q; printf("输入第一个矩阵的维数m和l:\n"); scanf("%d%d",&amp;m,&amp;l); printf("输入第二个矩阵的维数p和q:\n"); scanf("%d%d",&amp;p,&amp;q); while (l!=p) { printf

for(x=0;x<5x++) { for(y=0;y<5;y++) { for(i=0;i<5;i++) { for(j=0;j<5;j++) { sum+=a[i][j]*b[j][i]; } } cout<<sum; } cout<<endl; } 最外面两个循环是用来输出的,里面两个循环用来计算的.最后cout<<endl;是用来输出5个后换行的.

#include<stdio.h>#include<stdlib.h>#define M 3 int main(void) { int i,j,k,matrix1[M][M],matrix2[M][M],row1=M ,col1=M ,row2=M,col2=M,matrix[M][M]; /*为需要相乘的两个矩阵赋值:*/ printf("输入第一个矩阵:\n"); for(i=0;i<row1;i++){ for(j=0;j<

编写一个m*p阶与p*n阶阵想乘的函数,要求用指针做函数的形参,数组名做matrix_mul(int **A, int **B, int **C, int m, int p, int n

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.knrt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com