knrt.net
当前位置:首页 >> 2x2 x4 >>

2x2 x4

原式=(1+y)2+2x2(1-y2)+x4(1-y2)-2x2(1-y2)-2x2(1+y2)=[1+y+x2(1-y)]2-2x2(1-y2+1+y2)=(x2-x2y+y+1)2-4x2=(x2-x2y+y+1+2x)(x2-x2y+y+1-2x)=[(x2+2x+1)-y(x2-1)][(x2-2x+1)-y(x2-1)]=[(x+1)2-y(x2-1)][(x-1)2-...

单独说“钢筋配比2x2x4”,就是一句糊涂话!谁能知道说的什么?也许在某一个特定的局部场合下,某人说某事时,被谁掐头去尾,取出一段!

若有不明白,欢迎提问。

解:把原方程组的系数增广矩阵作初等变换,得 1 2 -1 2 1 (行:No2 - 2×No2) 1 2 -1 2 1 (行:No3 + No2) 2 4 1 1 5 — — — — — — — — > 0 0 3 -3 3 — — — — — — — — > -1 -2 -2 1 -4 (行:No3 + No2) 0 0 -3 3 -3 (行:No2 ×(1/3)) 1 ...

令t=x2,由-2≤x≤2,可得0≤t≤4,由于二次函数g(t)=f(x)=x4-2x2+5=t2-2t+5=(t-1)2+4 的对称轴为t=1,则函数g(t) 在区间[0,4]上的最大值是g(4)=13,最小值为 g(1)=4,故答案为 13,4.

D=|2,2,-1,1| 4,3,-1,2 8,3,-3,4 3,3,-2,-2 =-28 D1=|(4,2,-1,1)(16,3,-1,2)(12,3-3,4)(6,3,-2,-2)|=-148 D2=|(2,4,-1,1)(4,16,-1,2)(8,12,-3,4)(3,6,-2,-2)|=-84 D3=|(2,2,4,1)(4,3,16,1)(8,3,12,4)(3,3,6,-2)|=-308 D4=|(2,2,-1,4)(4,3,-1,16)...

如图

x1-x2+x4=2 x1-2x2+x3+4x4=3 两式相加得 2x1-3x2+x3+5x4=5 因为同时2x1-3x2+x3+5x4=λ+2 两个方程的左边相等,要使方程有解,则方程的右边也相等 5=λ+2,λ=3 所以当λ=3时,方程组有解 x1-x2+x4=2 x1-2x2+x3+4x4=3 将x3,x4看作是已知量,移项得 x1-x2=2...

这道题不适合用倒代换

这明明是一个齐次线性方程组。 [1 2 2 1 ] [1 2 2 1 ] [1 2 2 1] [1 2 2 1] [1 0 -2 -5/3] [2 1 -2 -2 ]→ [0 -3 -6 -4 ] → [0 3 6 4]→[0 1 2 4/3]→[0 1 2 4/3] [1 -1 -4 -3 ] [0 -3 -6 -4 ] [0 0 0 0 ] [0 0 0 0] [0 0 0 0 ] 取 x3=k1 x4=k2 则 ...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.knrt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com