knrt.net
当前位置:首页 >> x(2x%3)=4%6x和4x=2x²+2 (不解方程,判断... >>

x(2x%3)=4%6x和4x=2x²+2 (不解方程,判断...

x^4-3x^3+4x^2-6x+4=0 (x⁴-3x³+2x²)+(2x²-6x+4)=0 x²(x²-3x+2)+2(x²-3x+2)=0 (x²-3x+2)(x²+2)=0 (x-1)(x-2)(x²+2)=0 因为x²+2恒>0 所以原方程的解是 x-1=0 x=1 或者x...

对增广矩阵作初等变换,有:.A=11-23?021-64?-132p7?-11-1-6-1?t→11-23?00-1-2-2?-10-1p+6-2?-10-2-4-4?t→11-23?0 122?1 p+80?0 ?t+2,∴①当t≠-2时,r(A)≠r(.A),故方程组无解,②当t=-2时,无论p取何值,恒有r(A)=r(.A),故方程组有解,③若p≠-8且...

求基础解系、通解,过程如上图

1、解方程(x-4)÷3-8=-(x+2)÷2 两边乘6得 2(X-4)-48=-3(X+2) 2X-8-48=-3X-6 (2+3)X=56-6 5X=50 X=10 2、解方程4x-(3a+1)=6x+2a-1 (4-6)X=2a-1+3a+1 -2X=5a X=-5a/2 则-5a/2=10 a=-4 a-a/1=-4+1/4=-15/4

假如它有一次因式,设 x^4-x^3-5x^2-6x-4 = (x-a)(x^3+bx^2+cx+d), 从常数项可得 ad = 4 ,所以 a = ±1 或 ±2 或 ±4 , 把这六个数代入多项式,值均不为 0 , 所以没有一次因式 。

左==(6x^4 - 24x^3 + 24x^2) - x^3 - 12x^2 + 25x + 6 =6x^2*(x - 2)^2 - x^3 + 4x^2 - 4x - 16x^2 + 29x + 6 =6x^2*(x - 2)^2 - x(x^2 - 4x + 4) - (16x^2 - 29x - 6) =6x^2*(x - 2)^2 - x(x - 2)^2 - (x - 2)(16x + 3) =(x - 2)[6x^2*(x - 2) ...

解: (x+2)²=6x-3 打开括号 x²+4x+4=6x-3 移项 x²+4x-6x+4+3=0 合并同类项 x²-2x+7=0 判断判别式△=(-2)²-4×7=-24

合并 在转换

6x-2x=20.4 解:4x=20.4 x=20.4÷4 x=5.1 3.3x-1.2x4=11.7 解:3.3x-4.8=11.7 3.3x=11.7+4.8 3.3x=16.5 x=16.5÷3.3 x=5

1×2+2×3+...+8×9 太长了,就不抄全了。 =1×(1+1)+2×(2+1)+...+8×(8+1) =1²+2²+...+8²+1+2+...+8 =8×9×17/6 +8×9/2 =204+36 =240 利用公式: 1+2+...+n=n(n+1)/2 1²+2²+...+n²=n(n+1)(2n+1)/6

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.knrt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com